Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Geoinformacja (DLGI(14))

pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: polski
90 miejsc
Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych.

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 464 z dnia 02 kwietnia 2012r. oraz nr 11 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia ”Geoinformacja”. 1. KRÓTKI OPIS KIERUNKU: Ideą studiów na kierunku geoinformacja  jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Studia obejmują szereg przedmiotów o różnych zakresach: podstawowym, praktycznym oraz uzupełniającym, dają one wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno na uczelniach polskich jak i zagranicznych. 2. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARÓW KSZTAŁCENIA: Kierunek geoinformacja jest przyporządkowany do obszaru nauk przyrodniczych, społecznych i ścisłych. 3. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA I. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy Absolwent kierunku geoinformacja: - zna podstawową terminologię używaną w zakresie geografii, informatyki, matematyki  i  geoinformacji, potrafi wyjaśnić ich pochodzenie oraz możliwości zastosowania, - ma podstawową wiedzę o miejscu geografii, informatyki, matematyki i geoinformacji w systemie nauk oraz o powiązaniach przedmiotowych i metodologicznych dziedziny studiów z innymi naukami, - zna główne obszary (dziedziny) zastosowania Systemów Informacji Geograficznej, - ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą rożnych rodzajów i źródeł danych przestrzennych, - rozumie pojęcia reprezentacji świata rzeczywistego za pośrednictwem modelu  wektorowego i rastrowego. Rozpoznaje format rastrowy i wektorowy danych, - zna podstawowe składniki środowiska geograficznego  (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, kulturowe) oraz relacje, które je spajają w funkcjonalną całość, - ma wiedzę w zakresie rozwoju geografii i informatyki, geoinformacji oraz stosowanych w nich metod badawczych, - ma wiedzę w zakresie kartografii, zna różne   rodzaje map tematycznych  oraz podstawy ich tworzenia w środowisku GIS, - zna podstawy statystyki, analiz przestrzennych i modelowania w środowisku GIS, - ma elementarną wiedzę o projektowaniu Systemów Informacji Geograficznej, w szczególności o metodach, technikach i narzędziach badawczych, - ma elementarną wiedzę  na temat prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej, - ma elementarną wiedzę o na temat bezpieczeństwa i higieny pracy , - ma elementarną wiedzę o na temat samokształcenia się i projektowania własnej ścieżki rozwoju, - ma elementarną wiedzę o na temat podstaw prawnych dyrektywy INSPIRE w zakresie pozyskiwania (również ich normy jakości), opracowywania i udostępniania danych geoprzestrzennych, - zna i rozumie rolę samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz możliwości wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w ich działalności. II. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności Absolwent kierunku geoinformacja: - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze w ujęciu przestrzennym, - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności, korzystając z literatury oraz nowoczesnych technologii, - potrafi znaleźć i wykorzystać dostępne źródła danych przestrzennych w postaci  analogowej i cyfrowej, - potrafi posługiwać się profesjonalnymi programami komputerowymi ze środowiska GIS, - potrafi myśleć w abstrakcyjny sposób o problemie badawczym, - potrafi zebrać i przetworzyć informacje zebrane w terenie do środowiska GIS, - potrafi czytać, analizować, krytycznie oceniać  różnego rodzaju wyniki badań, w tym mapy, - potrafi analizować dane przestrzenne poprzez: nakładanie warstw, analizę sąsiedztwa i połączeń, - potrafi zastosować  różne metody interpolacji w celu uzyskania map, - potrafi analizować dane przestrzenne na podstawie map wielowarstwowych, - potrafi zaprojektować własny prosty System Informacji Geograficznej, - potrafi  sformułować wnioski z własnych badań w formie ustnej lub pisemnej, w języku polskim i obcym , - potrafi pozyskiwać dane geoprzestrzenne – m.in.  fotogrametrii, teledetekcji, statystyki, geodezji, badań społecznych i ekonomicznych, procesów urbanizacji, środowiska przyrodniczego, - potrafi redagować i opracowywać mapy, raporty  z zastosowaniem narzędzi GIS. III. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych Absolwent kierunku geoinformacja: - ma świadomość swojej wiedzy, potrzeby dalszego samodoskonalenia zawodowego (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy), - ma świadomość szybkiego rozwoju nowych technologi, potrzeby dalszego samodoskonalenia zawodowego, potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie pracy zawodowej, - dostrzega znaczenie geoinformacji  w kształtowaniu umiejętności analizy przestrzennej i jej praktycznego wykorzystania, - jest świadomy zagrożeń w trakcie pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia, - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i pracy zawodowej, - przygotowuje się do podjęcia pracy w instytucjach zarządzających przestrzenią i wykazania się inicjatywą w rozwiązywaniu zadań, - potrafi pracować w zespołach (również interdyscyplinarnych)   pełniąc różne role, a także  odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Kwalifikacja:

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2012/2013

Kwalifikacja - nowa matura:

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyPoziom podstawowyPoziom rozszerzonyPoziom dwujęzyczny
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, matematyka, informatyka, fizyka
1.544
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
133/3.751
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
0.511/1.251

1przelicznik wyższy dotyczy języka obcego

Kwalifikacja - stara matura:

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyOcena
CelującaBardzo dobraDobraDostatecznaDopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, matematyka, informatyka, fizyka
40031222313445
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
3002331659830
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
10079583715

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyOcena
Bardzo dobraDobraDostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, matematyka, informatyka, fizyka40022345
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy30016530
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
1005815

Przeliczniki (liczba punktów) dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyOcena
CelującaBardzo dobraDobraDostatecznaDopuszczająca
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy375310244179113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
język obcy125107897153

Skala ocen od 5 do 3

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyOcena
Bardzo dobraDobraDostateczna
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
język obcy375244113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
język obcy1258953

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

Matura Międzynarodowa IBNowa matura
SLPP
7100%
686%
572%
458%
344%
230%
10%
Matura Międzynarodowa IBNowa matura
HLPR
7100%
685%
570%
455%
340%
225%
110%

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotuPrzedmiotyPoziom podstawowyPoziom rozszerzonyPoziom dwujęzyczny
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, matematyka, informatyka, fizyka1.544
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy133/3.751
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
0.511/1.251

1przelicznik wyższy dotyczy języka obcego