Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Business Management > Business Management studia stacjonarne 1-go stopnia w jęz. angielskim

Business Management studia stacjonarne 1-go stopnia w jęz. angielskim (DLBMa(08))

pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w organizacjach biznesowych charakteryzujących się profesjonalnym zarządzaniem. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w korporacjach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania, a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

zgodne Uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 481 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku pierwszego stopnia Business Management, przyjmującą efekty kształcenia dla tego kierunku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY:
- posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu, oraz jej relacji do innych nauk;
- posiada podstawową wiedzę o typach organizacji i ich podstawowych elementach, w szczególności w odniesieniu do korporacji;
- posiada podstawową wiedzę o relacjach między korporacjami i pozostałymi organizacjami w ich otoczeniu, jak również o relacjach pomiędzy elementami wewnątrz korporacji;
- posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i sposobach ich rozpoznawania w organizacjach biznesowych oraz o prawidłowościach rządzących funkcjonowaniem tych więzi;
- posiada wiedzę o człowieku, jako o podmiocie tworzącym korporacje oraz zasady ich funkcjonowania i działającym w ramach tych korporacji;
- posiada interdyscyplinarną wiedzę o metodach i narzędziach, które pozwalają opisywać organizacje biznesowe, w szczególności te o formie korporacyjnej, ich struktury oraz procesy w nich i między nimi zachodzące;
- posiada wiedzę o normach i regułach rządzących organizacjami biznesowymi, w szczególności tych o formie korporacyjnej;
- posiada wiedzę o procesach zmian w korporacjach i ich otoczeniu, w tym o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian;
- posiada wiedzę o poglądach na temat korporacji, ich historycznego rozwoju i kierunków, w jakich zmierzają;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego;
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości korporacyjnej (intrapreneurship) z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zarządzania;
- posiada wiedzę o metodach analizy zjawisk i procesów zachodzących w korporacjach przez pryzmat korporacyjnego biznesu oraz ludzi, pieniędzy, rynku i przyszłości;
- posiada interdyscyplinarną wiedzę o narzędziach wspierających zarządzanie oraz o ich zastosowaniu;
- posiada wiedzę o metodach i technikach pomiaru przejawów problemów w biznesie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafi dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk ekonomicznych i/lub społecznych, w zakresie niezbędnym dla identyfikowania problemów zarządzania korporacją;
- wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i analizy procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych w zarządzaniu korporacją;
- posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych z punktu widzenia nauk o zarządzaniu;
- posiada umiejętność przewidywania praktycznych skutków procesów i zjawisk w otoczeniu i wewnątrz korporacji z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu organizacji i zarządzania;
- posługuje się technikami organizatorskimi oraz normami metodycznie poprawnego postępowania w celu realizacji konkretnych zadań z zakresu wspomagania zarządzania;
- posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania w praktyce funkcjonowania korporacji dla identyfikacji i strukturyzacji problemów organizacyjnych;
- analizuje możliwe rozwiązania konkretnych problemów organizacyjnych korporacji i proponuje metody i techniki wdrażania rozwiązań;
- posiada umiejętności niezbędne do wdrażania zasady uczenia się przez całe życie poprzez uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych w zarządzaniu korporacją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł;
- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych w zarządzaniu korporacją biznesową, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł;
- ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, zgodnie z wymaganiami właściwymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- ma umiejętność rozpoznania i opisu indywidualnych map kompetencyjnych pracowników korporacji;
- posiada umiejętność organizowania grupy i powodowania funkcjonowania grupy w środowisku korporacyjnym;
- posiada umiejętność podejmowania współpracy oraz interpersonalnej komunikacji w każdym otoczeniu biznesowym.
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
- rozumie zasadę potrzeby uczenia się przez całe życie i jest nastawiony na jej realizację;
- rozumie znaczenie pracy zespołowej w funkcjonowaniu korporacji, jest nastawiony na jej ustawiczną realizację, w tym przyjmowanie zróżnicowanych ról;
- rozumie potrzebę określania hierarchii ważności i sekwencji realizacji zadań służących zarządzaniu korporacją i jest nastawiony na jej realizację;
- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy kompetencyjne i etyczne związane ze wspomaganiem procesów zarządzania korporacją;
- rozumie swoją rolę w budowaniu i projektowaniu organizacji biznesowych, w szczególności korporacji i jest nastawiony na profesjonalną realizację tej roli;
- jest nastawiony na wykorzystanie technik, metod i narzędzi organizatorskich dla wspomagania zarządzania korporacją;
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest nastawiony na realizację przedsiębiorczości w ramach korporacyjnych struktur;
- jest przygotowany i nastawiony na pełnienie ról wspomagających w zarządzaniu korporacją z zachowaniem zasad etyki i profesjonalizmu.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/